fbpx


Lär dig mer om våra tjänster och hur du kan skapa ett bättre fastighetsvärde.

Här har vi samlat information om samtliga av våra områden.

Här finns både information om termer och samt relaterade fakta kring gleipners tjänster

A

 • AB

  Allmänna Bestämmelser.

 • AF

  Administrativa Föreskrifter.

 • AMA

  Allmän Material- och Arbetsbeskrivning.

 • ABT06

  ABT06 är kortform för Allmänna Bestämmelser för Totalentreprenad utgåva 2006. ABT är en del av Allmänna Bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader 2004 (AB04), som är en samling standardavtal överenskomna av byggbranschens större aktörer på både entreprenörssidan och beställarsidan.

 • ABK09

  ABK09 är kortform för Allmänna Bestämmelser för konsultupdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet 2009, och är det regelverk som reglerar Gleipnergruppens uppdrag och ansvar som förmedlande part.
  Även ABK09 är en del av AB, Allmänna Bestämmelser.

B

 • BBR

  Kortform för Boverkets Byggregler, en samling föreskrifter och allmänna råd som fastställs av Boverket
  och gäller för svenska byggnader. BBR innehåller krav och anvisningar gällande bland annat utformning,
  bärförmåga, brand, hygien, tillgänglighet, säkerhet och energibesparing.Läs mer på Boverkets hemsida: https://www.boverket.se/sv/byggande/regler-for-byggande/om-boverkets–byggregler-bbr/

 • BIYTA

  Den del av en bostads yta som inte kan användas av boende, dvs ej ingår i Boarean. Se även boarea.

 • BKK

  Byggandets Kontraktskommitté.

 • BOAREA

  Boarea(BOA) är den yta i en lägenhet eller hus som är användningsbar för boende. När ett våningsplan
  med snedtak ska mätas måste takhöjden vara minst 1,9 m på en bredd av minst 0,6 m. Man mäter hela
  den golvyta där takhöjden är minst 1,9 m och finns det mer golvyta utanför denna gräns fortsätter man
  att mäta ytterligare 0,6 m ut i vardera riktning.

 • BOENDEKOSTNAD

  Totalkostnaden av årsavgifter och ränta på banklån som avser bostad. Man brukar även räkna in den
  skattereduktion som tillhör bostadslån.

 • BOSTADSHUS

  Normalt brukar fastigheter där mer än halva ytan är avsedd som bostadsutrymme räknas som bostadshus.

 • BOSTADSRÄTT

  Den vanligaste juridiska boendeformen i svenska flerbostadshus. I en bostadsrättsförening ägs fastigheten som helhet av föreningen som juridisk person, och bostadsrättsinnehavaren inneharen nyttjanderätt i en del av fastigheten. En bostadsrätt betraktas som lös egendom, till skillnad från andra boendeformer vika brukar klassas som innehav av fastighet, med skattemässiga konsekvenser.

 • BOSTADSKONVERTERING

  Att konvertera en lokal till bostad

  Bostadskonvertering

 • BOSTADSRÄTTSFÖRENING

  En ekonomisk förening vars syfte är att förvalta ett antal lägenheter som upplåts med bostadsrätt i en fastighet som ägs av föreningen, till minst 3st medlemmar. Bostadsrättsföreningar måste liksom andra ekonomiska föreningar och bolag registreras hos Bolagsverket.

 • BOSTADSRÄTTSLAGEN

  Den lag som reglerar verksamhet i bostadsrättsföreningar, och deras medlemmars respektive styrelsers inbördes rättigheter och skyldigheter.

 • BOSTADSRÄTTSLOKAL

  Varmt välkommen att se våra olika pågående och färdigställda projekt. Här får du en unik inblick i hur en ny bostad kan skapas utifrån olika typer av lokaler som finns inom er bostadsrättsförening.

  Bostadsrättslokal

 • BOSTADSRÄTTSLOKAL STOCKHOLM

  Varmt välkommen att se våra olika pågående och färdigställda projekt. Här får du en unik inblick i hur en ny bostad kan skapas utifrån olika typer av lokaler som finns inom er bostadsrättsförening.

  Bostadsrättslokal Stockholm

 • BYGGLOV

  Ombyggnationer och tillbyggnader i Sverige som väsentligen förändrar en fastighets utseende kräver bygglov från respektive kommuns byggnadsnämnd stadsbyggnadsnämnd.

 • BYGGRÄTT

  En byggrätt är den maximala grad av bebyggelse som tillåts på en viss fastighet enligt gällande detaljplan för området. Byggrätter utfärdas av kommunen och anpassas efter den lokala infrastrukturen. I vissa fall kan ytterligare byggrätt förvärvas från kommunen av en fastighetsägare.

 • BURSPRÅK

  Utstickande fasadparti som ej löper hela vägen ner till marken, oftast försett med fönster. Vanligt förekommande i Stockholms äldre fastigheter, men inte så ofta i vindsvåningar. Ger utökat ljusinsläpp i aktuella lägenheter i de fall det finns fönster i burpsråkets sidor.

 • BYGGHERRE

  Byggherre är den som genom upphandling av entreprenad eller i egen regi låter utföra ett
  byggnadsprojekt för egen räkning, dvs beställaren. Byggherren ansvarar för att bygglov finns och för att gällande lagstiftning följs.

 • BYGGA OM LOKAL TILL BOSTAD

  Bygg om din förenings lokal och skapa en trevlig bostad.

  Bygga om lokal till bostad

 • BYGGA OM BUTIK TILL BOSTAD

  Bygg om din förenings butik och skapa en trevlig bostad.

  Bygga om butik till bostad

C

D

 • DRIFTKOSTNAD

  Samlingsterm för de kostnader en förening eller annan fastighetsägare bär i samband med en fastighets drift, i form av vatten, värme, renhållning, renoveringar, försäkring med mera. Rent ekonomiska kostnader såsom låneränta ingår inte i driftkostnader.

E

 • EKONOMISK PLAN

  Innan en bostadsrättsförening tillåts upplåta lägenheter med bostadsrätt måste föreningens ekonomiska plan registreras och granskas av Bolagsverket. När en råyta konverteras till bostad och upplåts behöver planen uppdateras.

 • ENERGIDEKLARATION

  Enligt EU-direktiv som trädde i kraft årsskiftet 2008/2009 ska alla byggnader med nyttjanderätt,såsom bostadsrättsföreningar, upprätta en energideklaration som kartlägger byggnadens energianvändning.

 • ENTREPRENAD

  Ett åtagande att till ett i förväg uppgjort pris mellan en beställare och en entreprenör, utföra ett arbete eller leverans inom en viss tid.

 • ENTREPRENÖR

  Den som utför arbete åt beställaren/ byggherren.

 • ETAGEVÅNING

  Lägenhet med flera våningsplan. I vindssammanhang diskuteras detta när underliggande lägenhet avser förvärva vind för att integrera med befintliga bostäder och därigenom förvandla dessa till etagelägenheter.

F

 • FAST EGENDOM

  Juridiskt begrepp som från början avsåg ägande av mark. Fast egendom är uppdelad i fastigheter. En bostadsrätt betraktas som lös egendom, men behandlas i många juridiska avseenden likvärdigt eftersom det avser boende.

 • FRANSK BALKONG

  Inåtgående fönsterdörr med ett utvändigt smidesräcke utan balkongplatta. Där en liten fotplatta sticker utoch räcket är halvmåneformat kring denna kallas det istället för ”Stockholmsbalkong” i StockholmsStadsbyggnadskontors skrivelse “Vägledning Balkong”.

 • FÖRENINGSSTÄMMA

  En bostadsrättsförenings motsvarighet till bolagsstämman i ett aktiebolag. Stämman utgör föreningenshögsta beslutande organ, och en konvertering av en råyta för upplåtelse i form av nya bostäder måste beslutas med olika stor majoritet beroende på vad för sorts yta beslutet avser.

G

 • GESIMS

  Horisontellt listverk på fasad, normalt längst upp på fasaden, i takfoten.

 • GOLVYTA/TOTALYTA

  Den totala golvytan i lägenheten, oberoende av vilken takhöjden är ovan den angivna ytan, brukar kallas golvyta eller ibland totalyta.

H

 • HANBJÄLKE

  Vågrät bjälke i en takstol. Kan både lämnas synliga i en vindsvåning eller byggas in i innertaket,beroende på vindens förutsättningar och boendes estetiska önskemål.

 

I

 • INSATSÖKNING
  Utökning av en bostadsrätts andel i föreningens totala egendom genom kapitaltillskott, förekommer t exvid inlemmande av en del av en råyta i närliggande lägenhet.

 

J

K

 • KALLELSE

  När beslut ska tas på föreningsstämma om t ex konvertering och avyttring av en råyta behöver kallelsetill stämman utformas och delges medlemmarna på ett korrekt sätt.

 • KATTVIND
  Ett smalt utrymme som löper längs med en sluttande vägg. Ofta används utrymmet till förvaring.
 • KONTROLLPLAN

  Tillhör Kontrollansvarigs uppgift, och anger vad som skall kontrolleras i olika delar av entreprenaden, mot vilka regelverk, samt vem som är ansvarig för att respektive kontroll utförs. Redovisas till Stadsbyggnadskontorets inspektör i samband med begäran om startbesked.

 • KONVERTERING

  Ombyggnation av yta för annat ändamål, såsom konvertering av en råvind eller en föreningslokal till bostäder.

 • KONTRAKTSHANDLINGAR

  Kontrakt samt handlingar som är framtagna till projektet eller som angivna att gälla för kontraktsarbete.

 • KONTROLLANSVARIG

  Vid de flesta bygglovspliktiga förändringar av fastigheter som utförs kräver plan- och bygglagen att en certifierad kontrollansvarig anlitas i projektet. Kontrollansvarig (KA) ska medverka till att projektet följer gällande lagstiftning, ta fram förslag till kontrollplan, medverka vid tekniskt samråd med Stadsbyggnadskontoret och i entreprenadens slutskede skriva ett utlåtande som ska vara underlag för byggnadsnämndens slutbesked.

 • KULTURMÄRKNING
  De flesta fastigheter i våra innerstäder har någon form av klassning i fråga om kulturvärde som måste tas i beaktning vid bygglovsansökan om att förändra fastighetens utseende. Ju högre kulturklassning desto striktare krav på att bevara fastighetens ursprungliga och tidstypiska karaktär.

 • KUNGSBALKONG

  Balkong som löper längs med fasadens yttre, tillhörande en kungsvåning.

L

 • LOKALHYRA

  Intäkt från uthyrningsverksamhet av en yta för annat ändamål än boende. Räknas som kommersiell intäkt vid bedömning av huruvida en förening är äkta eller oäkta. Läs mer under rubriken fastighetsbildning.(LÄNK)

M

N

 • NCS

  Natural Colour System är ett de vanligaste färgbeteckningssystemen i byggbranschen, då det bygger på hur människan uppfattar färg. Färgsystemet används för allt från färgstyrning i produktutveckling och att säkerställa noggrannheten i målarfärgsproduktion, till färgdesign i arkitektur och inredning. Aktuell kulör på en befintlig yta kan mätas upp enligt NCS-systemet med en lasermätare.

O

 • OFFERTUNDERLAG / FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG
  De handlingar som bifogas och tillhör en offertförfrågan som skickas ut till prospektiva entreprenörer, exempelvis bygglov. Ju tydligare och bättre utformat underlag, desto lättare för anbudsgivare att lämna ett träffsäkert och preciserat anbud utan att ta höjd för onödiga kostnader.
 • OÄKTA FÖRENING

  En förening som får in stor del av sina totala intäkter från kommersiell uthyrningsverksamhet. För föreningens medlemmar har detta betydelse bl a i fråga om möjligheten till uppskov av reavinstbeskattning vid försäljning. Läs mer på Skatteverkets hemsida samt under rubriken 3D-fastighetsbildning.

 • OMBYGGNAD LOKAL TILL BOSTADSRÄTT

  Förbättra föreningsekonomi genom att optimera användandet av föreningens fastighet
  Många föreningar är omedvetna om möjligheten att bygga om lokaler till bostäder såsom varit populärt med vindar under många år.

  Ombyggnad lokal till bostadsrätt

 • OMBILDA LOKAL TILL BOSTADSRÄTT

  Prisökningarna på bostadsmarknaden har skapat förutsättningar för att allt fler föreningar har möjligheter till extra kapitaltillskott genom att ombilda föreningsytor till bostäder.

  Lokalkonvertering innebär att föreningen ytoptimerar, vilket skett under många år i framförallt storstadsregionernas centrala lägen där det lönat sig väl en längre tid.

  Ombilda lokal till bostadsrätt

 • OMVANDLA KONTOR TILL BOSTAD

  Att omvandla affärs- och kontorslokaler till bostadsyta är en idag vanligt förekommande företeelse bland framför allt Stockholm och Göteborgs bostadsrättsföreningar.

  Förtätningen av våra storstäder har pågått under många år men intensifieras med anledning av många år av positiv utveckling för bostadspriserna.

  Omvandla kontor till bostad

 • OMVANDLA LOKAL I BOSTADSRÄTTSFÖRENING

  Att råvindar innebär stora intäktsmöjligheter för bostadsrättsföreningar är många i styrelser i storstadsregionerna medvetna om. Dock finns det även andra ytor som också går att omvandla till bostäder.

  Allt från kontor och affärslokaler till källarutrymmen, tvättstugor, pingisrum, ateljéer, och mötesrum har ofta förutsättningar att omvandlas

  Omvandla lokal i bostadsrättsförening

 • OMBYGGNAD LOKAL TILL BOSTADSRÄTT

  Prisökningarna på bostadsmarknaden har skapat förutsättningar för att allt fler föreningar har möjligheter till extra kapitaltillskott genom att ombilda föreningsytor till bostäder.

  Lokalkonvertering innebär att föreningen ytoptimerar, vilket skett under många år i framförallt storstadsregionernas centrala lägen där det lönat sig väl en längre tid.

  Ombilda lokal till bostadsrätt

P

 • PLANRITNING PLANSKISS

  En ritning sedd ur ”fågelperspektiv” som beskriver lägenhetens layout och ytornas tilltänkta användningsområden och funktioner. Ingår i bygglovsansökan och vid planering av lägenheters utformning. När du tittar på en bostadsannons är det normalt en planritning som visar rummens storlek och placering, den så kallade planlösningen.

 

Q

R

 • RELINING

  Samlingsbegrepp för ett flertal metoder att renovera en fastighets rörledningar, istället för att byta ut dem
  (Se: Stambyte). I regel innebär detta att rören rensas och infodras.

 • ROT-AVDRAG

  Skatteavdrag för arbeten som utförs i eller i nära anslutning till en privatpersons hem. Riktar sig inte till
  ekonomiska föreningar och är inte aktuellt vid konvertering av en råyta.

 • RÅVIND

  Vindsyta som idag inte används till bostäder. Normalt saknar en råvind i befintligt skick även isolering
  och fastighetsfunktioner såsom avlopp och dusch. I många fall tjänar den som utrymme för hissmaskineri
  och förråd. Tack vare den höga efterfrågan på attraktiva bostäder i centrala Stockholm, Göteborg och
  Uppsala har det blivt alltmer populärt att konvertera dessa ytor till bostäder.

S

 • SERVITUT

  Juridiskt begrepp för rättighet att utnyttja en annan fastighetsägares hus eller mark, exempelvis rätt att utnyttja annans mark för transporter eller ställningsbygge vid entreprenad.

 • SPRÖJS

  Avdelare i en fönsterruta, normalt i trä eller aluminium. Kan betecknas som äkta spröjs, som faktiskt utgör mellanliggare mellan två eller fler glasrutor, eller oäkta spröjs (även kallat ”snap-on”) som sitter på utsidan och endast tjänar en visuell funktion. Förr i tiden byggde man rutor med spröjs för att det var svårare att få stora glasrutor att hålla, med modern teknik har det blivit lättare men spröjsade fönster är fortsatt populära av estetiska skäl.

 • STADSBYGGNADSKONTOR

  Kommunal myndighet som arbetar på uppdrag av respektive kommuns stadsbyggnadsnämnd med bland
  annat bedömning av bygglovsansökningar, detaljplaner och kartor.

 • STANDARDAVTAL

  Ett samlingsnamn som innefattar alla de olika avtalen som branschen har tagit fram, bland annat AB, ABT och ABK.

 • STAMBYTE

  Renovering av en fastighets avloppssystem som innebär byte av alla eller delar av avloppsrören.

 • STUCK/STUCKATUR

  Avancerade dekorativa detaljer i fasader och taklister utförs i stuck, vilket kommer av italienska stucco
  och är ett samlingsbegrepp för olika blandningar av gips, marmormjöl och lim. Dekorationer i detta
  material kallas stuckatur.

 • SÄLJA LOKAL i BOSTADSRÄTTSFÖRENING

  Funderar din bostadsrättsförening på att sälja lokal för att låta bygga om till nya bostadsrätter?

  Finns möjligheten kan föreningens ekonomi bli den stora vinnaren.

  Kontorslokaler, källarutrymmen, överdimensionerade tvättstugor och styrelserum är några exempel på den sorts lokaler som ofta har förutsättningar att bli nya bostadsrätter.

  Sälja lokal i bostadsrättsförening

 • SÄLJA FÖRENINGENS VIND

  Ombyggnationer i anslutning till ens bostad där man har sin nattvila är aldrig något man längtar efter.

  Samtidigt är fördelarna med vindsbyggnation så pass stora att allt fler bostadsföreningar tar vara på den ekonomiska möjligheten som en vindsombyggnation innebär.

  Sälja föreningens vind

T

 • TAKFÖNSTER

  Fönster i takkonstruktion. Moderna takfönster kan öppnas och stängas med hjälp av elektricitet, och kan
  förses med solskydd och persienner.

 • TAKKUPA

  Där ett vertikalt fönster byggs i ett sluttande tak kallas utbyggnaden för takkupa. Ett av de få
  kännetecken för en inredd vindsvåning som syns nerifrån gatunivå.

 • TAKNOCK

  Nocken är alltsomoftast den högsta punkten i ett tak, och utgör skärningspunkten mellan två lutande
  takdelar.

 • TAKOMLÄGGNING
  Byte av takbetäckning, dvs takets ytterhölje. Fördelaktigt att utföra i samband med vindsprojekt.”

 • TAKTERRASS

  En öppen del av ett tak, med plan gåyta och normalt omgärdad av räcke.

 • TRAPPSPINDEL

  Den centrala delen i ett trapphus. Trappan byggs upp runt omkring denna.

 • TOMTRÄTT
  Rätt att använda mark som en fastighet står på men som ägs av kommunen. Utfärdas av markägaren i
  gengäld mot en avgift, kallad tomträttsgäld.

 

U

 • UNDERHÅLLSPLAN

  En underhållsplan är en mer eller mindre detaljerad plan för framtida underhåll av t ex en fastighet, där
  man försöker förutse vilka renoveringar och övriga arbeten som behövs i den framtida förvaltningen av
  egendomen. Detta utgör sedan bl a grund för fastställande av avgifter för medlemmar i en
  bostadsrättsförening.

 • UPPLÅTELSE

  När en bostadsrättsförening första gången lämnar över en viss lägenhet till bostadsrättsinnehavare.
  Upplåtelse sker mot ersättning i form av en insats samt eventuell upplåtelseavgift, och är för föreningens
  del skattefri. När en bostadsrätt byter ägare kallas det istället övergång eller överlåtelse.

 

V

 • VIND UNDER PRODUKTION
  Vindsvåningar säljs i många fall i ett tidigt stadium i konverteringsprocessen och benämns då Vind Under
  Produktion.

 • VINDSVÅNING

  En vindsvåning är våningsplanet längst upp under snedtaket i ett flerbostadshus. Om ytan är oinredd, så
  kallad råyta, är begreppet takvåning vanligare. När vindar började isoleras och byggas om till attraktiva
  lägenheter kom begreppet vindsvåning alltmer i användning.

 • VITEN

  Viten: Ett överenskommet belopp som utbetalas till beställande part om kontraktshandlingar inte efterföljs.

W

X

Y

   

 • YTTRE UNDERHÅLLSFOND

  Fond för avsättning av medel ämnade för framtida underhåll av en fastighets utvändiga delar, t ex
  fasadrenovering eller takunderhåll.

Z

Å

Ä

 • ÄGARLÄGENHET

  Fond för avsättning av medel ämnade för framtida underhåll av en fastighets utvändiga delar, t ex
  fasadrenovering eller takunderhåll.

 • ÄNGLATRAPPA

  Fond för avsättning av medel ämnade för framtida underhåll av en fastighets utvändiga delar, t ex
  fasadrenovering eller takunderhåll.

 • ÄNDRA LOKAL TILL BOSTAD

  Om att ändra en lokal till bostad

  Ändra lokal till bostad

 • ÄNDRA LOKAL TILL LÄGENHET

  Om att ändra en lokal till Lägenhet

  Ändra lokal till lägenhet

 • ÄTA-ARBETE

  Om att ändra en lokal till Lägenhet

  Ändringsarbete, Tilläggsarbeten som står i omedelbart samband med kontaktarbetena och som inte är av väsentligt annan slag än dessa, samt Avgående arbete.

Ö

top