Gleipnergruppen

FAQ

VANLIGA FRÅGOR OCH TERMER I VINDSBRANSCHEN

Då man kan stöta på en mängd nya termer och snabbt bli ganska förvirrad har vi här försökt att samla vanligt förekommande termer samt frågor. Som vi dessutom även vill förklara grundligt så att man enkelt förstår.

Råvind

ABT06 är kortform för Allmänna Bestämmelser för Totalentreprenad utgåva 2006. ABT är en del av Allmänna Bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader 2004 (AB04), som är en samling standardavtal överenskomna av byggbranschens större aktörer på både entreprenörssidan och beställarsidan.

ABK09 är kortform för Allmänna Bestämmelser för konsultupdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet 2009, och är det regelverk som reglerar Gleipnergruppens uppdrag och ansvar som förmedlande part.
Även ABK09 är en del av AB, Allmänna Bestämmelser.

 

ALTAN

ANDELSTAL

BBR

BIYTA

BOAREA

BOENDEKOSTNAD

BOSTADSHUS

BOSTADSRÄTT

BOSTADSRÄTTSFÖRENING

ROT-AVDRAG

BOSTADSRÄTTSLAGEN

BYGGLOV

BYGGRÄTT

BURSPRÅK

BYGGHERRE

BYGGLEDARE

DRIFTKOSTNAD

EKONOMISK PLAN

ENERGIDEKLARATION

ETAGEVÅNING

FAST EGENDOM

FRANSK BALKONG

FÖRENINGSSTÄMMA

GESIMS

GOLVYTA/TOTALYTA

HANBJÄLKE

INSATSÖKNING

KALLELSE

KATTVIND

KONTROLLPLAN

KONTROLLANSVARIG

KONVERTERING

KULTURMÄRKNING

KUNGSBALKONG

LOKALHYRA

NCS

OFFERTUNDERLAG / FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

OÄKTA FÖRENING

PLANRITNING PLANSKISS

RELINING

RÅVIND

SERVITUT

SPRÖJS

STADSBYGGNADSKONTOR

STAMBYTE

STUCK/STUCKATUR

TAKFÖNSTER

TAKKUPA

TAKNOCK

TAKOMLÄGGNING

TAKTERASS

TRAPPSPINDEL

TOMTRÄTT

UNDERHÅLLSPLAN

UPPLÅTELSE

ÄNGLATRAPPA

ÄGARLÄGENHET

YTTRE UNDERHÅLLSFOND

VINDSVÅNING

VIND UNDER PRODUKTION

 
 
 

Altaner som tillhör vindsvåningar placeras normalt i takfallet, med underliggande vånings ytterfasad som
främre gräns och underliggande fastighet som bärande struktur.

Angivelse av procentuell andel i en bostadsrättsförenings tillgångar och skulder. Den viktigaste funktionen är att reglera årsavgifter och andelar i underhållsutgifter m.m. för respektive lägenhet i en förening. Ingår i föreningens ekonomiska plan. Andelstal kan baseras på ett flertal parametrar, där normalt boyta är den viktigaste.

Kortform för Boverkets Byggregler, en samling föreskrifter och allmänna råd som fastställs av Boverket och gäller för svenska byggnader. BBR innehåller krav och anvisningar gällande bland annat utformning, bärförmåga, brand, hygien, tillgänglighet, säkerhet och energibesparing. Läs mer på Boverkets hemsida

Den del av en bostads yta som inte kan användas av boende, dvs ej ingår i Boarean. Se även boarea.

Boarea(BOA) är den yta i en lägenhet eller hus som är användningsbar för boende. När ett våningsplan
med snedtak ska mätas måste takhöjden vara minst 1,9 m på en bredd av minst 0,6 m. Man mäter hela
den golvyta där takhöjden är minst 1,9 m och finns det mer golvyta utanför denna gräns fortsätter man
att mäta ytterligare 0,6 m ut i vardera riktning.

Totalkostnaden av årsavgifter och ränta på banklån som avser bostad. Man brukar även räkna in den
skattereduktion som tillhör bostadslån.

Normalt brukar fastigheter där mer än halva ytan är avsedd som bostadsutrymme räknas som bostadshus.

Den vanligaste juridiska boendeformen i svenska flerbostadshus. I en bostadsrättsförening ägs fastigheten som helhet av föreningen som juridisk person, och bostadsrättsinnehavaren inneharen nyttjanderätt i en del av fastigheten. En bostadsrätt betraktas som lös egendom, till skillnad från andra boendeformer vika brukar klassas som innehav av fastighet, med skattemässiga konsekvenser.

En ekonomisk förening vars syfte är att förvalta ett antal lägenheter som upplåts med bostadsrätt i en fastighet som ägs av föreningen, till minst 3st medlemmar. Bostadsrättsföreningar måste liksom andra ekonomiska föreningar och bolag registreras hos Bolagsverket.

Skatteavdrag för arbeten som utförs i eller i nära anslutning till en privatpersons hem. Riktar sig inte till
ekonomiska föreningar och är inte aktuellt vid konvertering av en råyta.

Ombyggnationer och tillbyggnader i Sverige som väsentligen förändrar en fastighets utseende kräver
bygglov från respektive kommuns byggnadsnämnd stadsbyggnadsnämnd. Normalt hanteras.

Utstickande fasadparti som ej löper hela vägen ner till marken, oftast försett med fönster. Vanligt
förekommande i Stockholms äldre fastigheter, men inte så ofta i vindsvåningar. Ger utökat ljusinsläpp i
aktuella lägenheter i de fall det finns fönster i burpsråkets sidor.

Byggherre är den som genom upphandling av entreprenad eller i egen regi låter utföra ett
byggnadsprojekt för egen räkning, dvs beställaren. Byggherren ansvarar för att bygglov finns och för att
gällande lagstiftning följs.

Den som administrerar byggprojektet åt byggherren och bl.a. ansvarar för samordning, kostnadsstyrning, upphandling och uppföljning. Byggherren kan välja att själv vara byggledare, eller anlita en extern konsult.

Samlingsterm för de kostnader en förening eller annan fastighetsägare bär i samband med en fastighets drift, i form av vatten, värme, renhållning, renoveringar, försäkring med mera. Rent ekonomiska kostnader såsom låneränta ingår inte i driftkostnader.

Enligt EU-direktiv som trädde i kraft årsskiftet 2008/2009 ska alla byggnader med nyttjanderätt,såsom bostadsrättsföreningar, upprätta en energideklaration som kartlägger byggnadens energianvändning.

Lägenhet med flera våningsplan. I vindssammanhang diskuteras detta när underliggande lägenhet avser förvärva vind för att integrera med befintliga bostäder och därigenom förvandla dessa till etagelägenheter.

Juridiskt begrepp som från början avsåg ägande av mark. Fast egendom är uppdelad i fastigheter. En bostadsrätt betraktas som lös egendom, men behandlas i många juridiska avseenden likvärdigt eftersom det avser boende.

Inåtgående fönsterdörr med ett utvändigt smidesräcke utan balkongplatta. Där en liten fotplatta sticker utoch räcket är halvmåneformat kring denna kallas det istället för ”Stockholmsbalkong” i StockholmsStadsbyggnadskontors skrivelse “Vägledning Balkong”.

En bostadsrättsförenings motsvarighet till bolagsstämman i ett aktiebolag. Stämman utgör föreningenshögsta beslutande organ, och en konvertering av en råyta för upplåtelse i form av nya bostäder måste beslutas med olika stor majoritet beroende på vad för sorts yta beslutet avser.

Horisontellt listverk på fasad, normalt längst upp på fasaden, i takfoten.

Den totala golvytan i lägenheten, oberoende av vilken takhöjden är ovan den angivna ytan, brukar kallas golvyta eller ibland totalyta.

Vågrät bjälke i en takstol. Kan både lämnas synliga i en vindsvåning eller byggas in i innertaket,beroende på vindens förutsättningar och boendes estetiska önskemål.

Utökning av en bostadsrätts andel i föreningens totala egendom genom kapitaltillskott, förekommer t exvid inlemmande av en del av en råyta i närliggande lägenhet.

När beslut ska tas på föreningsstämma om t ex konvertering och avyttring av en råyta behöver kallelsetill stämman utformas och delges medlemmarna på ett korrekt sätt.

Ett smalt utrymme som löper längs med en sluttande vägg. Ofta används utrymmet till förvaring.

Tillhör Kontrollansvarigs uppgift, och anger vad som skall kontrolleras i olika delar av entreprenaden, mot vilka regelverk, samt vem som är ansvarig för att respektive kontroll utförs. Redovisas till Stadsbyggnadskontorets inspektör i samband med begäran om startbesked.

Vid de flesta bygglovspliktiga förändringar av fastigheter som utförs kräver plan- och bygglagen att en certifierad kontrollansvarig anlitas i projektet. Kontrollansvarig (KA) ska medverka till att projektet följer gällande lagstiftning, ta fram förslag till kontrollplan, medverka vid tekniskt samråd med Stadsbyggnadskontoret och i entreprenadens slutskede skriva ett utlåtande som ska vara underlag för byggnadsnämndens slutbesked.

Ombyggnation av yta för annat ändamål, såsom konvertering av en råvind eller en föreningslokal till bostäder.

De flesta fastigheter i våra innerstäder har någon form av klassning i fråga om kulturvärde som måste tas i beaktning vid bygglovsansökan om att förändra fastighetens utseende. Ju högre kulturklassning desto striktare krav på att bevara fastighetens ursprungliga och tidstypiska karaktär.

Balkong som löper längs med fasadens yttre, tillhörande en kungsvåning.

Intäkt från uthyrningsverksamhet av en yta för annat ändamål än boende. Räknas som kommersiell intäkt vid bedömning av huruvida en förening är äkta eller oäkta. Läs mer under rubriken fastighetsbildning.

Natural Colour System är ett de vanligaste färgbeteckningssystemen i byggbranschen, då det bygger på hur människan uppfattar färg. Färgsystemet används för allt från färgstyrning i produktutveckling och att säkerställa noggrannheten i målarfärgsproduktion, till färgdesign i arkitektur och inredning. Aktuell kulör på en befintlig yta kan mätas upp enligt NCS-systemet med en lasermätare.

De handlingar som bifogas och tillhör en offertförfrågan som skickas ut till prospektiva entreprenörer, exempelvis bygglov. Ju tydligare och bättre utformat underlag, desto lättare för anbudsgivare att lämna ett träffsäkert och preciserat anbud utan att ta höjd för onödiga kostnader.

En förening som får in stor del av sina totala intäkter från kommersiell uthyrningsverksamhet. För föreningens medlemmar har detta betydelse bl a i fråga om möjligheten till uppskov av reavinstbeskattning vid försäljning. Läs mer på Skatteverkets hemsida samt HÄR.

En ritning sedd ur ”fågelperspektiv” som beskriver lägenhetens layout och ytornas tilltänkta
användningsområden och funktioner. Ingår i bygglovsansökan och vid planering av lägenheters
utformning. När du tittar på en bostadsannons är det normalt en planritning som visar rummens storlek
och placering, den så kallade planlösningen.

Samlingsbegrepp för ett flertal metoder att renovera en fastighets rörledningar, istället för att byta ut dem
(Se: Stambyte). I regel innebär detta att rören rensas och infodras.

Vindsyta som idag inte används till bostäder. Normalt saknar en råvind i befintligt skick även isolering
och fastighetsfunktioner såsom avlopp och dusch. I många fall tjänar den som utrymme för hissmaskineri
och förråd. Tack vare den höga efterfrågan på attraktiva bostäder i centrala Stockholm, Göteborg och
Uppsala har det blivt alltmer populärt att konvertera dessa ytor till bostäder.

Juridiskt begrepp för rättighet att utnyttja en annan fastighetsägares hus eller mark, exempelvis rätt att utnyttja annans mark för transporter eller ställningsbygge vid entreprenad.

Avdelare i en fönsterruta, normalt i trä eller aluminium. Kan betecknas som äkta spröjs, som faktiskt
utgör mellanliggare mellan två eller fler glasrutor, eller oäkta spröjs (även kallat ”snap-on”) som sitter på
utsidan och endast tjänar en visuell funktion. Förr i tiden byggde man rutor med spröjs för att det var
svårare att få stora glasrutor att hålla, med modern teknik har det blivit lättare men spröjsade fönster är

fortsatt populära av estetiska skäl.

Kommunal myndighet som arbetar på uppdrag av respektive kommuns stadsbyggnadsnämnd med bland
annat bedömning av bygglovsansökningar, detaljplaner och kartor.

Renovering av en fastighets avloppssystem som innebär byte av alla eller delar av avloppsrören.

Avancerade dekorativa detaljer i fasader och taklister utförs i stuck, vilket kommer av italienska stucco
och är ett samlingsbegrepp för olika blandningar av gips, marmormjöl och lim. Dekorationer i detta
material kallas stuckatur.

Fönster i takkonstruktion. Moderna takfönster kan öppnas och stängas med hjälp av elektricitet, och kan
förses med solskydd och persienner.

Där ett vertikalt fönster byggs i ett sluttande tak kallas utbyggnaden för takkupa. Ett av de få
kännetecken för en inredd vindsvåning som syns nerifrån gatunivå.

Nocken är alltsomoftast den högsta punkten i ett tak, och utgör skärningspunkten mellan två lutande
takdelar.

Byte av takbetäckning, dvs takets ytterhölje. Fördelaktigt att utföra i samband med vindsprojekt.

En öppen del av ett tak, med plan gåyta och normalt omgärdad av räcke.

Den centrala delen i ett trapphus. Trappan byggs upp runt omkring denna.

Rätt att använda mark som en fastighet står på men som ägs av kommunen. Utfärdas av markägaren i
gengäld mot en avgift, kallad tomträttsgäld.

En underhållsplan är en mer eller mindre detaljerad plan för framtida underhåll av t ex en fastighet, där
man försöker förutse vilka renoveringar och övriga arbeten som behövs i den framtida förvaltningen av
egendomen. Detta utgör sedan bl a grund för fastställande av avgifter för medlemmar i en
bostadsrättsförening.

När en bostadsrättsförening första gången lämnar över en viss lägenhet till bostadsrättsinnehavare.
Upplåtelse sker mot ersättning i form av en insats samt eventuell upplåtelseavgift, och är för föreningens
del skattefri. När en bostadsrätt byter ägare kallas det istället övergång eller överlåtelse.

Fond för avsättning av medel ämnade för framtida underhåll av en fastighets utvändiga delar, t ex
fasadrenovering eller takunderhåll.

Fond för avsättning av medel ämnade för framtida underhåll av en fastighets utvändiga delar, t ex
fasadrenovering eller takunderhåll.

Fond för avsättning av medel ämnade för framtida underhåll av en fastighets utvändiga delar, t ex
fasadrenovering eller takunderhåll.

En vindsvåning är våningsplanet längst upp under snedtaket i ett flerbostadshus. Om ytan är oinredd, så
kallad råyta, är begreppet takvåning vanligare. När vindar började isoleras och byggas om till attraktiva
lägenheter kom begreppet vindsvåning alltmer i användning.

Vindsvåningar säljs i många fall i ett tidigt stadium i konverteringsprocessen och benämns då Vind Under
Produktion.