Gleipnergruppen

AVTALSJURIDIK RÅVIND

Avtal och juridisk rådgivning

Ett bra avtal förutser och eliminerar risker. Våra avtalsstrukturer är framtagna i samarbete med branschens ledande entreprenadsjurister och byggtekniskt sakkunniga, samt utifrån lång erfarenhet av lyckade transaktioner och genomförda projekt.

Vi kan idag erbjuda en av de mest omfattande avtals- och juridiktjänsterna på marknaden vad avser vindsinredningar.

avtalsjuridik råvind

Vikten av ett tydligt och väl underbyggt avtal

Ett väl utformat avtal skapar förutsättningar för att medlemmar, förening och förvärvare ska få ett så tryggt och trivsamt projekt som möjligt utan missuppfattningar och risk för konflikt. Det finns en uppsjö av rättsfall som uppstått pga. otydliga avtal kring just ombyggnation av råvindar där beställaren framställt ett diffust underlag som senare föranlett till meningsskiljaktigheter.

Därför är det viktigt att vara precis och konkret i förfrågningsunderlaget och därigenom skapa en gedigen grund för all juridik som sedan löper som en röd tråd genom projektet. Detta är till fördel för samtliga parter i avtalet, såväl som kommande besiktningsman och projektledare.

Gleipnergruppens konsulter bistår ett flertal stora advokatbyråer i tvisteärenden och vet därför vikten av detaljer i avtalsskedet och vilka fallgropar som finns.