Gleipnergruppen

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TAKPÅBYGGNAD

Förfrågningsunderlag och anbudsunderlag

En väldigt viktig del i projekt är förfrågningsunderlag och anbudsunderlag som är det som skickas till kommande presumtiva förvärvare. Underlaget definierar och förklarar omfattningen av ingående åtgärder och vilket ansvar som ligger på köparen av projektet.

Att tydligt kommunicera kravspecifikationer förebygger missförstånd i många led av projektet.

Vi lägger väldigt mycket energi på ett väl utarbetat underlag. Vi anser att det är en grundförutsättning för en trygg och lönsam affär för alla parter.

förfrågningsunderlag för takåbyggnad

Viktigt med professionellt förfrågningsunderlag

Ett seriöst underlag förtydligar projektets alla tekniska aspekter och lyfter samtidigt fram projektets potential. Underlaget ska vara av värde för säljare och köpare för att känna trygghet och få en känsla av transparens. Därmed tillkommer alltid våra förfrågningsunderlag med bygglov samt den tekniska dokumentation som krävs. Även beskrivningar som redogör för förväntad standard och hur myndighetskrav ska uppfyllas.

 
 

ABK-09 –Trygghet för säljare såväl som köpare

Gleipnergruppen arbetar enligt Allmänna bestämmelser för konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet – ABK 09, vilket innebär att vi som förmedlande part tar ansvar för upprättade handlingar. En trygghet för säljare såväl som köpare.

Vi bistår idag bostadsrättsföreningar, privata fastighetsägare, tekniska förvaltare, fristående byggtekniska konsulter samt även projektledare med denna tjänst.